Uprawnienia

Uprawnienia umożliwiają tworzenie różnych ról w ramach organizacji. Role mogą być dopasowane do zakresu obowiązków poszczególnych osób mających konta w Responso skupione w ramach jednej organizacji. Odpowiedni podział uprawnień pomaga porządkować zadania i może uchronić przed przypadkowymi błędami.

Modyfikacja uprawnień

Aby móc zmienić lub skonfigurować nową rolę z odpowiednimi uprawnieniami, zaloguj się do Responso, wejdź w Ustawienia i z menu po lewej stronie wybierz Uprawnienia.

Domyślnie utworzone są dwie role – Admin i Agent. Aby zobaczyć, jakie dokładnie uprawnienia są przypisane do tych ról, kliknij Edytuj przy wybranej pozycji. Zobaczysz wtedy tak zwane drzewo uprawnień, czyli wszystkie akcje, jakie można wykonywać w Responso, pogrupowane w kategorie. Jeżeli dane uprawnienie jest przypisane do wybranej roli, checkbox jest zaznaczony zielonym haczykiem. Jeśli wybrana rola nie jest uprawniona do określonego działania, checkbox jest pusty. W przypadku kategorii uprawnień, którą można rozwinąć, jeżeli wszystkie uprawnienia z danej kategorii są przypisane do wybranej roli, checkbox jest zaznaczony zielonym haczykiem. Jeżeli tylko część uprawnień z danej kategorii jest przypisana do wybranej roli, checkbox jest zaznaczony zielonym wypełnieniem.

Uwaga: zaznaczając checkbox przy uprawnieniu wyższego rzędu, automatycznie przyznajesz danej roli wszystkie uprawnienia niższego rzędu, należące do tej kategorii. Przykładowo: zaznaczając checkbox przy pozycji “Erli” nadajesz uprawnienia do wszystkich pozycji zawierających się w tej kategorii, a więc: Lista, Dodaj, Usuń, Konta.

Po dodaniu lub usunięciu wybranych uprawnień, kliknij przycisk Zaktualizuj, a zakres akcji dostępnych dla danej roli zostanie zmieniony.

Co się stanie, jeśli odbierzesz niektóre uprawnienia w istniejącej roli?

Osoba, która ma przyznaną daną rolę w Responso, utraci możliwość wykonywania niektórych akcji. Większość elementów systemu związanych z odebranymi uprawnieniami nie będzie w ogóle widoczna dla takiego użytkownika. Przykładowo: pracownik, który nie ma uprawnienia do grupy inboxów, nie widzi tej zakładki w menu.

Pamiętaj, że zmieniając uprawnienia dla określonej roli, zmienisz je dla wszystkich użytkowników, którzy mają przypisaną tę rolę do swojego profilu.

Dodawanie nowej roli

Aby dodać zupełnie nową rolę, po wejściu w Ustawienia, z menu po lewej stronie wybierz Uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Dodaj uprawnienie. W polu Nazwa wpisz nazwę nowej roli. Następnie rozwiń drzewo uprawnień i wybierz odpowiednie uprawnienia dla danej roli. Po przypisaniu właściwych akcji kliknij Utwórz.

Przykład wykorzystania uprawnień w praktyce

Chcesz, aby pracownik miał dostęp tylko do wybranego konta Allegro. Co musisz zrobić? Utwórz nową rolę, a w drzewie uprawnień przejdź do Uprawnienia Integracje Allegro Konta nazwa wybranego konta. Pamiętaj: aby ten pracownik mógł w pełni zarządzać wybranym kontem, muszą być zaznaczone pola Lista, Usuń i Autoryzuj w kategorii Allegro. Nazwy innych kont nie powinny być jednak zaznaczone.

Lista dostępnych uprawnień

 • Program partnerski

  • Lista – dostęp do zakładki Program partnerski Responso

 • Agenci

  • Edytuj – możliwość aktualizacji danych agenta

  • Zaproś agenta – możliwość zaproszenia nowego agenta do organizacji

  • Usuń – możliwość usunięcia wybranego agenta

  • Lista – dostęp do zakładki Agenci i listy wszystkich agentów

  • Przypisz uprawnienie – pozwala na przypisanie, zmianę lub zabranie uprawnienia

  • Przypisz stopkę – pozwala na przypisanie, zmianę lub zabranie stopki agenta

 • API

  • Wygeneruj klucz API – generowanie klucza API do panelu API

  • Lista – dostęp do zakładki API

  • Wyświetl klucz API integracji – możliwość wyświetlenia klucza dla integracji

 • Domeny – możliwość wykonywania działań w sekcji Domeny w zakładce Domena i adres email

  • Usuń – możliwość usunięcia domeny

  • Dodaj – możliwość dodania domeny

  • Weryfikuj domenę – możliwość zweryfikowania domeny (polecenie w ramach akcji w sekcji Domeny)

 • Filtry

  • Lista – dostęp dostęp do zakładki Filtry oraz listy utworzonych filtrów

  • Dodaj – możliwość utworzenia nowego filtra

  • Edytuj – możliwość aktualizacji istniejącego filtra

  • Usuń – możliwość usunięcia filtra

  • Inboxy – możliwość wykonywania działań w sekcji Inboxy w zakładce Domena i adres email

 • Inboxy – możliwość wykonywania działań w sekcji Inboxy w zakładce Domena i adres email

  • Dodaj – możliwość utworzenia nowego inboxu

  • Edytuj – możliwość edytowania istniejącego inboxu

  • Usuń – usunięcie wybranego inboxu

  • Dostęp do wszystkich inboxów – możliwość odczytu wiadomości ze wszystkich inboxów, które istnieją i filtrowanie po nich, widoczność na wszystkich listach wyboru wszystkich inboxów, dostęp do nowych inboxów od razu po ich utworzeniu

  • Dostęp do inboxu [nazwa inboxu] – dostęp do konkretnego, prywatnego inboxu

 • Grupy inboxów

  • Dodaj – możliwość utworzenia nowej grupy inboxów

  • Edytuj – możliwość edytowania istniejącej grupy inboxów

  • Usuń – usunięcie wybranej grupy inboxów

  • Lista – dostęp do zakładki Grupy inboxów i listy wszystkich grup inboxów

  • Dostęp do wszystkich grup –możliwość odczytu wiadomości ze wszystkich grup inboxów, które istnieją i filtrowanie po nich, widoczność na wszystkich listach wyboru wszystkich grup inboxów, dostęp do nowych grup od razu po ich utworzeniu

  • Dostęp do grupy [nazwa grupy] – dostęp do konkretnej, prywatnej grupy inboxów

 • Integracje

  • Dostęp do wszystkich integracji – możliwość odczytu wiadomości ze wszystkich integracji, które istnieją i filtrowanie po nich, widoczność na wszystkich listach wyboru wszystkich integracji, dostęp do nowych integracji od razu po ich utworzeniu (dotyczy także wszystkich kont w ramach integracji), dostęp do ticketów z usuniętych integracji

  • Lista dostępnych integracji – dostęp do listy integracji

  • [Nazwa_Integracji] – dostęp do konkretnej integracji (zależnie od nazwy)

   • Lista

   • Usuń – możliwość usunięcia konkretnej integracji

   • Autoryzuj – możliwość zautoryzowania konkretnej integracji

   • Konta

    • [Nazwa-Konta] – nadanie dostępu do konkretnego konta w ramach wybranej integracji

   • Konfiguruj – możliwość skonfigurowania konkretnej integracji

   • Dodaj – możliwość dodania nowej integracji

   • Edytuj – możliwość edytowania istniejącej integracji

 • Ustawienia organizacji

  • Zarządzaj – dostęp do zakładki Ustawienia firmy i możliwość edycji ustawień

 • Uprawnienia

  • Lista – dostęp do zakładki Uprawnienia i listy utworzonych ról

  • Dodaj – możliwość utworzenia nowej roli z przypisanymi uprawnieniami

  • Edytuj – możliwość aktualizacji uprawnień dla istniejącej roli

  • Usuń – możliwość usunięcia danej roli ze wszystkimi uprawnieniami

 • Odpowiedzi na wiadomości

  • Odpowiedz – możliwość utworzenia odpowiedzi na ticket

  • Wyślij e-mail zewnętrzny – pozwala wysłać zewnętrzny e-mail w odpowiedzi na ticket

  • Dodaj notatkę – pozwala dodać notatkę wewnętrzną do ticketu

 • Adresy – możliwość wykonywania działań w sekcji Reply adres w zakładce Domena i adres email

  • Dodaj – możliwość utworzenia nowego adresu zwrotnego

  • Edytuj – możliwość aktualizacji istniejącego adresu zwrotnego

  • Usuń – możliwość usunięcia istniejącego adresu zwrotnego

 • Raporty

  • Lista – Dostęp do zakładki Raporty

  • Przeglądaj raporty agentów – dostęp do raportów generowanych dla poszczególnych agentów

  • Przeglądaj raporty dot. ticketów produktów – dostęp do raportów informujących o liczbie ticketów powiązanych z określonymi produktami

  • Przeglądaj raporty dot. zwrotów – dostęp do raportów informujących o liczbie zwrotów powiązanych z określonymi produktami

  • Przeglądaj raporty dot. ticketów – dostęp do raportów według dnia

 • Automatyczne akcje opinii

  • Dodaj – pozwala stworzyć nowy workflow dla opinii

  • Edytuj – pozwala zaktualizować istniejący workflow dla opinii

  • Usuń – pozwala usunąć workflow dla opinii

 • Opinie

  • Lista

  • Lista

 • Stopki wiadomości

  • Lista – dostęp do zakładki Stopki wiadomości

  • Dodaj – pozwala utworzyć nową stopkę wiadomości

  • Edytuj – pozwala zaktualizować istniejącą stopkę wiadomości

  • Usuń – pozwala usunąć stopkę wiadomości

 • Ustawienia subskrypcji

  • Zarządzaj ustawieniami subskrypcji – dostęp do zakładki Twoja subskrypcja

  • Przeglądaj faktury subskrypcyjne – dostęp do zakładki Twoje faktury

  • Pobierz fakturę – umożliwia pobranie dokumentu

  • Dane do faktury – pozwala na dodanie danych do faktury

  • Zmień plan – możliwość wyboru planu subskrypcyjnego

  • Zaktualizuj dane Stripe – możliwość zmiany danych do transakcji w zakładce Faktury (link Zarządzaj danymi do faktury)

  • Zarządzaj ustawieniami subskrypcji – dostęp do sekcji Ustawienia płatności w zakładce Twoja subskrypcja

  • Ponów płatność – umożliwia ponowienie płatności

  • Aktywne promocje – wgląd do promocji aktywnych na koncie Responso

  • Zaktualizuj dane do faktury – pozwala na zaktualizowanie danych do faktury

 • Tagi

  • Lista – dostęp do zakładki Tagi

  • Edytuj – możliwość aktualizacji istniejących tagów

  • Dodaj – możliwość dodania nowego tagu

  • Usuń – możliwość usunięcia tagu

 • Tickety

  • Edytuj – możliwość edytowania tagów, przypisanego agenta oraz obserwujących dla danego ticketu

  • Akcje grupowe – możliwość wykonywania akcji na wielu ticketach jednocześnie (np. przypisania statusu)

  • Dodaj – możliwość utworzenia nowego ticketu

  • Wyświetl – możliwość przejścia z listy do widoku pojedynczego ticketu

  • Przypisz agenta – możliwość przypisania wybranego agenta do ticketu

  • Drukuj ticket – możliwość wydrukowania ticketu

  • Zmień status - możliwość zmiany statusu ticketu

  • Zmień priorytet – możliwość zmiany priorytetu ticketu

  • Zmień tag – możliwość dodania tagu do ticketu

 • Statusy

  • Lista – dostęp do zakładki Statusy

  • Dodaj – możliwość dodania nowego statusu

  • Edytuj – możliwość aktualizowania istniejących statusów

  • Usuń – możliwość usunięcia statusu

 • Szablony

  • Lista – dostęp do zakładki Szablony

  • Dodaj – możliwość dodania nowego szablonu

  • Edytuj – możliwość aktualizowania istniejących szablonów

  • Usuń – możliwość usunięcia szablonu

 • Tłumacz

  • Tłumacz wiadomość – możliwość przetłumaczenia wiadomości przychodzącej

  • Tłumacz kopię roboczą – możliwość przetłumaczenia tekstu odpowiedzi podczas edycji

 • Automatyczne akcje

  • Lista – dostęp do zakładki Automatyczne akcje

  • Dodaj – możliwość dodania nowej akcji

  • Edytuj – możliwość aktualizowania istniejących akcji

  • Usuń – możliwość usunięcia akcji

Last updated