Responso
PL
Search
K
Links

Uprawnienia

Uprawnienia umożliwiają tworzenie różnych ról w ramach organizacji. Role mogą być dopasowane do zakresu obowiązków poszczególnych osób mających konta w Responso skupione w ramach jednej organizacji. Odpowiedni podział uprawnień pomaga porządkować zadania i może uchronić przed przypadkowymi błędami.

Modyfikacja uprawnień

Aby móc zmienić lub skonfigurować nową rolę z odpowiednimi uprawnieniami, zaloguj się do Responso, wejdź w Ustawienia i z menu po lewej stronie wybierz Uprawnienia.
Domyślnie utworzone są dwie role – Admin i Agent. Aby zobaczyć, jakie dokładnie uprawnienia są przypisane do tych ról, kliknij Edytuj przy wybranej pozycji. Zobaczysz wtedy tak zwane drzewo uprawnień, czyli wszystkie akcje, jakie można wykonywać w Responso, pogrupowane w kategorie. Jeżeli dane uprawnienie jest przypisane do wybranej roli, checkbox jest zaznaczony zielonym haczykiem. Jeśli wybrana rola nie jest uprawniona do określonego działania, checkbox jest pusty. W przypadku kategorii uprawnień, którą można rozwinąć, jeżeli wszystkie uprawnienia z danej kategorii są przypisane do wybranej roli, checkbox jest zaznaczony zielonym haczykiem. Jeżeli tylko część uprawnień z danej kategorii jest przypisana do wybranej roli, checkbox jest zaznaczony zielonym wypełnieniem.
Uwaga: zaznaczając checkbox przy uprawnieniu wyższego rzędu, automatycznie przyznajesz danej roli wszystkie uprawnienia niższego rzędu, należące do tej kategorii. Przykładowo: zaznaczając checkbox przy pozycji “Erli” nadajesz uprawnienia do wszystkich pozycji zawierających się w tej kategorii, a więc: Lista, Dodaj, Usuń, Konta.
Po dodaniu lub usunięciu wybranych uprawnień, kliknij przycisk Zaktualizuj, a zakres akcji dostępnych dla danej roli zostanie zmieniony.

Co się stanie, jeśli odbierzesz niektóre uprawnienia w istniejącej roli?

Osoba, która ma przyznaną daną rolę w Responso, utraci możliwość wykonywania niektórych akcji. Większość elementów systemu związanych z odebranymi uprawnieniami nie będzie w ogóle widoczna dla takiego użytkownika. Przykładowo: pracownik, który nie ma uprawnienia do grupy inboxów, nie widzi tej zakładki w menu.
Pamiętaj, że zmieniając uprawnienia dla określonej roli, zmienisz je dla wszystkich użytkowników, którzy mają przypisaną tę rolę do swojego profilu.

Dodawanie nowej roli

Aby dodać zupełnie nową rolę, po wejściu w Ustawienia, z menu po lewej stronie wybierz Uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Dodaj uprawnienie. W polu Nazwa wpisz nazwę nowej roli. Następnie rozwiń drzewo uprawnień i wybierz odpowiednie uprawnienia dla danej roli. Po przypisaniu właściwych akcji kliknij Utwórz.

Przykład wykorzystania uprawnień w praktyce

Chcesz, aby pracownik miał dostęp tylko do wybranego konta Allegro. Co musisz zrobić? Utwórz nową rolę, a w drzewie uprawnień przejdź do Uprawnienia Integracje Allegro Konta nazwa wybranego konta. Pamiętaj: aby ten pracownik mógł w pełni zarządzać wybranym kontem, muszą być zaznaczone pola Lista, Usuń i Autoryzuj w kategorii Allegro. Nazwy innych kont nie powinny być jednak zaznaczone.

Lista dostępnych uprawnień

 • Program partnerski
  • Lista – dostęp do zakładki Program partnerski Responso
 • Agenci
  • Edytuj – możliwość aktualizacji danych agenta
  • Zaproś agenta – możliwość zaproszenia nowego agenta do organizacji
  • Usuń – możliwość usunięcia wybranego agenta
  • Lista – dostęp do zakładki Agenci i listy wszystkich agentów
  • Przypisz uprawnienie – pozwala na przypisanie, zmianę lub zabranie uprawnienia
  • Przypisz stopkę – pozwala na przypisanie, zmianę lub zabranie stopki agenta
 • API
  • Wygeneruj klucz API – generowanie klucza API do panelu API
  • Lista – dostęp do zakładki API
  • Wyświetl klucz API integracji – możliwość wyświetlenia klucza dla integracji
 • Domeny – możliwość wykonywania działań w sekcji Domeny w zakładce Domena i adres email
  • Usuń – możliwość usunięcia domeny
  • Dodaj – możliwość dodania domeny
  • Weryfikuj domenę – możliwość zweryfikowania domeny (polecenie w ramach akcji w sekcji Domeny)
 • Filtry
  • Lista – dostęp dostęp do zakładki Filtry oraz listy utworzonych filtrów
  • Dodaj – możliwość utworzenia nowego filtra
  • Edytuj – możliwość aktualizacji istniejącego filtra
  • Usuń – możliwość usunięcia filtra
  • Inboxy – możliwość wykonywania działań w sekcji Inboxy w zakładce Domena i adres email
 • Inboxy – możliwość wykonywania działań w sekcji Inboxy w zakładce Domena i adres email
  • Dodaj – możliwość utworzenia nowego inboxu
  • Edytuj – możliwość edytowania istniejącego inboxu
  • Usuń – usunięcie wybranego inboxu
  • Dostęp do wszystkich inboxów – możliwość odczytu wiadomości ze wszystkich inboxów, które istnieją i filtrowanie po nich, widoczność na wszystkich listach wyboru wszystkich inboxów, dostęp do nowych inboxów od razu po ich utworzeniu
  • Dostęp do inboxu [nazwa inboxu] – dostęp do konkretnego, prywatnego inboxu
 • Grupy inboxów
  • Dodaj – możliwość utworzenia nowej grupy inboxów
  • Edytuj – możliwość edytowania istniejącej grupy inboxów
  • Usuń – usunięcie wybranej grupy inboxów
  • Lista – dostęp do zakładki Grupy inboxów i listy wszystkich grup inboxów
  • Dostęp do wszystkich grup –możliwość odczytu wiadomości ze wszystkich grup inboxów, które istnieją i filtrowanie po nich, widoczność na wszystkich listach wyboru wszystkich grup inboxów, dostęp do nowych grup od razu po ich utworzeniu
  • Dostęp do grupy [nazwa grupy] – dostęp do konkretnej, prywatnej grupy inboxów
 • Integracje
  • Dostęp do wszystkich integracji – możliwość odczytu wiadomości ze wszystkich integracji, które istnieją i filtrowanie po nich, widoczność na wszystkich listach wyboru wszystkich integracji, dostęp do nowych integracji od razu po ich utworzeniu (dotyczy także wszystkich kont w ramach integracji), dostęp do ticketów z usuniętych integracji
  • Lista dostępnych integracji – dostęp do listy integracji
  • [Nazwa_Integracji] – dostęp do konkretnej integracji (zależnie od nazwy)
   • Lista
   • Usuń – możliwość usunięcia konkretnej integracji
   • Autoryzuj – możliwość zautoryzowania konkretnej integracji
   • Konta
    • [Nazwa-Konta] – nadanie dostępu do konkretnego konta w ramach wybranej integracji
   • Konfiguruj – możliwość skonfigurowania konkretnej integracji
   • Dodaj – możliwość dodania nowej integracji
   • Edytuj – możliwość edytowania istniejącej integracji
 • Ustawienia organizacji
  • Zarządzaj – dostęp do zakładki Ustawienia firmy i możliwość edycji ustawień
 • Uprawnienia
  • Lista – dostęp do zakładki Uprawnienia i listy utworzonych ról
  • Dodaj – możliwość utworzenia nowej roli z przypisanymi uprawnieniami
  • Edytuj – możliwość aktualizacji uprawnień dla istniejącej roli
  • Usuń – możliwość usunięcia danej roli ze wszystkimi uprawnieniami
 • Odpowiedzi na wiadomości
  • Odpowiedz – możliwość utworzenia odpowiedzi na ticket
  • Wyślij e-mail zewnętrzny – pozwala wysłać zewnętrzny e-mail w odpowiedzi na ticket
  • Dodaj notatkę – pozwala dodać notatkę wewnętrzną do ticketu
 • Adresy – możliwość wykonywania działań w sekcji Reply adres w zakładce Domena i adres email
  • Dodaj – możliwość utworzenia nowego adresu zwrotnego
  • Edytuj – możliwość aktualizacji istniejącego adresu zwrotnego
  • Usuń – możliwość usunięcia istniejącego adresu zwrotnego
 • Raporty
  • Lista – Dostęp do zakładki Raporty
  • Przeglądaj raporty agentów – dostęp do raportów generowanych dla poszczególnych agentów
  • Przeglądaj raporty dot. ticketów produktów – dostęp do raportów informujących o liczbie ticketów powiązanych z określonymi produktami
  • Przeglądaj raporty dot. zwrotów – dostęp do raportów informujących o liczbie zwrotów powiązanych z określonymi produktami
  • Przeglądaj raporty dot. ticketów – dostęp do raportów według dnia
 • Automatyczne akcje opinii
  • Dodaj – pozwala stworzyć nowy workflow dla opinii
  • Edytuj – pozwala zaktualizować istniejący workflow dla opinii
  • Usuń – pozwala usunąć workflow dla opinii
 • Opinie
  • Lista
  • Lista
 • Stopki wiadomości
  • Lista – dostęp do zakładki Stopki wiadomości
  • Dodaj – pozwala utworzyć nową stopkę wiadomości
  • Edytuj – pozwala zaktualizować istniejącą stopkę wiadomości
  • Usuń – pozwala usunąć stopkę wiadomości
 • Ustawienia subskrypcji
  • Zarządzaj ustawieniami subskrypcji – dostęp do zakładki Twoja subskrypcja
  • Przeglądaj faktury subskrypcyjne – dostęp do zakładki Twoje faktury
  • Pobierz fakturę – umożliwia pobranie dokumentu
  • Dane do faktury – pozwala na dodanie danych do faktury
  • Zmień plan – możliwość wyboru planu subskrypcyjnego
  • Zaktualizuj dane Stripe – możliwość zmiany danych do transakcji w zakładce Faktury (link Zarządzaj danymi do faktury)
  • Zarządzaj ustawieniami subskrypcji – dostęp do sekcji Ustawienia płatności w zakładce Twoja subskrypcja
  • Ponów płatność – umożliwia ponowienie płatności
  • Aktywne promocje – wgląd do promocji aktywnych na koncie Responso
  • Zaktualizuj dane do faktury – pozwala na zaktualizowanie danych do faktury
 • Tagi
  • Lista – dostęp do zakładki Tagi
  • Edytuj – możliwość aktualizacji istniejących tagów
  • Dodaj – możliwość dodania nowego tagu
  • Usuń – możliwość usunięcia tagu
 • Tickety
  • Edytuj – możliwość edytowania tagów, przypisanego agenta oraz obserwujących dla danego ticketu
  • Akcje grupowe – możliwość wykonywania akcji na wielu ticketach jednocześnie (np. przypisania statusu)
  • Dodaj – możliwość utworzenia nowego ticketu
  • Wyświetl – możliwość przejścia z listy do widoku pojedynczego ticketu
  • Przypisz agenta – możliwość przypisania wybranego agenta do ticketu
  • Drukuj ticket – możliwość wydrukowania ticketu
  • Zmień status - możliwość zmiany statusu ticketu
  • Zmień priorytet – możliwość zmiany priorytetu ticketu
  • Zmień tag – możliwość dodania tagu do ticketu
 • Statusy
  • Lista – dostęp do zakładki Statusy
  • Dodaj – możliwość dodania nowego statusu
  • Edytuj – możliwość aktualizowania istniejących statusów
  • Usuń – możliwość usunięcia statusu
 • Szablony
  • Lista – dostęp do zakładki Szablony
  • Dodaj – możliwość dodania nowego szablonu
  • Edytuj – możliwość aktualizowania istniejących szablonów
  • Usuń – możliwość usunięcia szablonu
 • Tłumacz
  • Tłumacz wiadomość – możliwość przetłumaczenia wiadomości przychodzącej
  • Tłumacz kopię roboczą – możliwość przetłumaczenia tekstu odpowiedzi podczas edycji
 • Automatyczne akcje
  • Lista – dostęp do zakładki Automatyczne akcje
  • Dodaj – możliwość dodania nowej akcji
  • Edytuj – możliwość aktualizowania istniejących akcji
  • Usuń – możliwość usunięcia akcji